Rekrutacja 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 8/2020
BURMISTRZA WIERUSZOWA
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 w tym terminów składania dokumentów do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , publicznych innych
form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wieruszów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 3 w związku z art.131 ust.4-6, art.133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 w tym terminów składania dokumentów
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkól podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wieruszów, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.
§ 3. 1 Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieruszów.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wieruszowa
Rafał Przybył

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI, OODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

a) do 31 stycznia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole, oddział
przedszkolny przy szkole podstawowej lub inna formę wychowania przedszkolnego terminów postepowania
rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów, kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów
możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
b) od 17 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.– złożenie u dyrektora przedszkola , szkoły podstawowej lub innej
formy wychowania przedszkolnego , przez rodziców, prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do
przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego wraz deklaracji kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
c) od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
d) od 16 marca 2020 r. do 19 marca 2020 r. – weryfikacja prze komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
e) 20 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
f) od 25 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. – uzupełnienie przez rodziców /prawnych opiekunów
dokumentacji wniosków kandydatów niezakwalifikowanych
g) 31 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej lisy
kandydatów zakwalifikowanych
h) 1 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych
i) od 2 kwietnia 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
j) 8 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.– przeprowadzenie uzupełniającego postepowania rekrutacyjnego
do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego

Burmistrz Wieruszowa
Rafał Przybył

UCHWAŁA NR LIV/389/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Wieruszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:
§ 1. 1Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieruszów:
1) pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności
gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym:
a) dwoje rodziców – 10 punktów,
b) jeden rodzic – 5 punktów.
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego - 5 punktów.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:
1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności
gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/
oddziału przedszkolnego.
3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 7 marca 2017 r
w sprawie określenia w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieruszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1272).
§ 4. 1 . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Wieruszowie.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 15 lutego 2018 r.
Poz. 811
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Adam Śpigiel


UCHWAŁA NR LXIII/445/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE
z dnia 12 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieruszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 59, z późn. zm.) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIV/389/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieruszów wprowadza się następującą zmianę:
1) § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
- „§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. b - jeden rodzic - 10 punktów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Adam Śpigiel

Przedszkolowo.pl logo