Rada Rodziców

UWAGA!
Składki na Radę Rodziców.
Nr konta:
Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 w Wieruszowie
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Oddział Wieruszów
Nr rachunku:
68 9256 0004 2605 5097 2000 0010

I rata - 30 zł,
II rata - 30 zł,

Jeżeli jest rodzeństwo w przedszkolu to drugie dziecko w przedszkolu płaci tylko jedną ratę składki na Radę Rodziców.
___________________________________________________________


Skrót informacji z zebrania z rodzicami w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Wieruszowie w dniu 27.09.2017r.

1. Powitanie rodziców przez dyrektora przedszkola, pana Krzysztofa Bezena i pełniącą obowiązki dyrektora- panią Karolinę Łakomiak

2. Przedstawienie personelu przedszkola.

3. Przedstawienie zadań priorytetowych na bieżący rok szkolny:
- Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
-Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola.
-Podnoszenie jakości edukacji.

4. Przedstawienie zestawu programów realizowanych w bieżącym roku szkolnym.

5. Ramowy rozkład dnia i pracy przedszkola.
- godziny pracy przedszkola od 6.30 do 16.00
- grupy zbiorcze są rankiem i od godz.15.00
- realizacja podstawy programowej odbywa się od 8.00 do 13.00,
- rozkład dnia w przedszkolu..

6. Odbieranie dzieci z przedszkola
Dziecko z przedszkola mogą odbierać rodzice lub osoby (pełnoletnie!) upoważnione pisemnie przez rodziców. Nie wydaje się dzieci osobom nietrzeźwym!

7. Dodatkowe zajęcia w przedszkolu (nieodpłatne):
-logopedia,
-jęz. angielski,
-religia,
-zajęcia specjalistyczne.
Każdy rodzic, który wyraża zgodę na udział swego dziecka w zajęciach zobowiązany jest napisać zgodę na uczestniczenie jego dziecka w zajęciach i przekazać ją nauczycielowi- wychowawcy. Jeśli rodzic nie wyraża zgody- również proszę dostarczyć pismo do wychowawcy potwierdzające ten fakt.
Proszę pytać wychowawcy grupy o to, czy Wasze dziecko zakwalifikowało się na te zajęcia, czy nie.

8. Odpłatność za posiłki (dziennie):
-śniadanie:1,60 zł,
-obiad: 2,80 zł,
-podwieczorek: 1,10 zł.

9. Odpłatność za przebywanie dziecka w przedszkolu poza podstawą programową (Uchwała Rady Miejskiej):
- z opłat zwolnione są dzieci niepełnosprawne i 6- latki,
- za każdą rozpoczętą godzinę 1 zł, drugie z rodzeństwa 0,50 zł.
Prosi się o regularne i systematyczne uiszczanie opłat u intendentki (od 10 do 15 dnia każdego miesiąca)!

10. Apel do rodziców o zostawianie dzieci chorych w domu i nie przyprowadzanie ich do przedszkola z uwagi na zdrowie pozostałych dzieci.

11. Apel do rodziców o systematyczne sprawdzanie dzieciom czystości głów (w ochronie przed wszawicą).

12. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków
- nie jest obowiązkowe
- koszt ubezpieczenia na cały rok szkolny- 37 zł.
Jeśli rodzic nie chce ubezpieczyć swego dziecka w przedszkolu proszę o przyniesienie pisemnej deklaracji o rezygnacji z tego ubezpieczenia w przedszkolu.

11. ,,Wyprawka” dziecka, tj. przedmioty niezbędne do zajęć nie tylko plastyczno- technicznych.
Rodzice nie zakupują wyposażenia dla dziecka (czyli: farb, nożyczek, plasteliny, bloków, itd.).
Każdy rodzic wpłaca kwotę 100 zł na cały rok (lub ratami po 10 zł miesięcznie) u wychowawców i to wychowawcy zakupują te rzeczy dla dzieci w miarę potrzeb.

12. Papier ksero
Prosimy, aby każdy rodzic przyniósł do przedszkola 1 paczkę papieru ksero (na rok szkolny), które dzieci wykorzystują w codziennych zajęciach.

13. Rada Rodziców:
- ustalona składka na Radę Rodziców - 60 zł rocznie na podane konto Rady Rodziców. Można wpłacać w 2 ratach: I rata do końca X, II rata – do końca lutego.
(Nr konta podany jest w zakładce Rada Rodziców).
Składka nie jest obowiązkowa (ale korzysta z niej każde dziecko w przedszkolu).
Jeśli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo to drugie dziecko z rodzeństwa płaci połowę składki.

14. Mikołaj w przedszkolu
Decyzja o wyborze składu paczek, ich koszt ustala Rada Rodziców w każdej grupie przedszkolnej samodzielnie.

15. Sprawy rożne:
- teatrzyki, zajęcia kreatywne dla dzieci odbywać się będą 1x w miesiącu,
- proszę rodziców o parkowanie samochodów poza terenem wewnętrznym przedszkola,
- proszę , aby rodzice nie wchodzili do sal ( jeśli to nie jest konieczne).
Przedszkolowo.pl logo