Polityka bezpieczeństwa danych osobowych fb

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH NA PROFILU FACEBOOK

1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana poprzez fanpage https://www.facebook.com/PublicznePrzedszkoleSamorzadoweNr1WWieruszowie (zwany dalej Stroną) przez Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 21, 98-400 Wieruszów (zwane dalej Przedszkolem), które jest Administratorem Danych Osobowych. 1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole zgodnie z art. 47 i art. 51 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej RODO. 1.3. Przedszkole z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz profil swojej działalności zwraca szczególną uwagę na legalne i bezpieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, kierując się przede wszystkim zasadami określonymi w art. 5 RODO: – zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości; – zasadą ograniczenia celu; – zasadą minimalizacji danych; – zasadą prawidłowości; – zasadą ograniczenia przechowywania; – zasadą integralności i poufności. 1.4. Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który, gdy przegląda Pani/Pan jej zawartość (niezależnie od tego, czy jest Pani/Pan zalogowana(y), czy nie) przetwarza Pani/Pana dane osobowe, aby móc dostarczyć Pani/Panu reklamy jego partnerów. Informacje dotyczące przetwarzania tych danych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation 1.5. Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies oraz śledzenia użytkowników (także podczas korzystania z innych stron internetowych) znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 1.6. Informacje dotyczące przystąpienia przez spółkę Facebook Inc. do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/about/privacyshield
2. Przetwarzanie danych osobowych. 2.1. Korzystanie ze Strony polega w szczególności na wpisywaniu komentarzy, postów, korzystaniu z funkcjonalności „Lubię to” i innych. 2.2. W związku z korzystaniem ze Strony przetwarzane są następujące dane osobowe: – imię i nazwisko użytkownika; – zdjęcie profilowe; – inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu. 2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu: – promocji Przedszkola, tj. w celach marketingowych; – odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook.com; – komunikacji z potencjalnymi interesantami; – realizacji funkcjonalności strony Facebook.com, m.in. „Lubię to” i dodawania komentarzy do postów. 2.4. Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności Strony, czynność ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające do stałego przypisania użytkownika do Strony. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej aktywności na Stronie poprzez odkliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com. 2.5. W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia zapomnianym Przedszkole zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika ze Strony w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku. 3. Linki do innych stron internetowych. 3.1. W postach zamieszczonych na Stronie mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych. 3.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i Przedszkola. Przedszkole nie ma instrumentów prawnych do nadzorowania takich stron. 3.3. Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać. 3.4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
4. Środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych. 4.1. Przedszkole dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożono dokumentację i procedury ochrony danych osobowych w Przedszkolu, jak również nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 5. Postanowienia końcowe. 5.1. Niezależnie od zapoznania się z Polityką prywatności Strony każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com. 5.2. Priorytetem Przedszkola jest utrzymywanie dobrego i merytorycznego kontaktu z podmiotami i osobami fizycznymi, z którymi współpracuje. Dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i propozycje zmian niniejszej Polityki prywatności. 5.3. Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najlepsze środki bezpieczeństwa. 5.5. We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO. 5.6. Przedszkole zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.
Przedszkolowo.pl logo