Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego21, 98-400 Wieruszów,
prowadząca działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 62784 17 26, e-mail: przedszkolenr1wieruszow@op.pl zwana dalej „Administratorem”lub „Przedszkolem”.

Z inspektorem ochrony danych Przedszkola Panem Markiem Walczakiem można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodwieruszow@gmail.com.

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej„RODO”w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jakim w przypadku przedszkola jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców znajduje się w prawie oświatowym, w szczególności w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wymienionych powyżej.

Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców będą przekazywane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Przykładowo Administrator przekazuje dane osobowe do Systemu Informacji Oświatowej na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
•żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
•sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
•otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci przez Administratora narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
iodwieruszow@gmail.com

Przedszkolowo.pl logo