Monitoring

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego.

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 21, 98-400 Wieruszów, prowadzące działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 62784 17 26, e-mail: przedszkolenr1wieruszow@op.pl zwane dalej „Administratorem” lub „Przedszkolem”.
Z inspektorem ochrony danych Przedszkola Panem Markiem Walczakiem można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodwieruszow@gmail.com.

Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz w celu ochrony mienia Przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)oraz e)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej„RODO”w związku z art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe.

Monitoringiem wizyjnym objęto teren wokół budynku, plac zabaw oraz korytarz na parterze wewnątrz Przedszkola.Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca od czasu ich zarejestrowania i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
•żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
•sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
•otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.
Przedszkolowo.pl logo